Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Trends4beauty
Definities

 1. Trends4beauty, gevestigd te Almelo onder KvK nr. 81082797.
 2. Klant: degene met wie Trends4beauty een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Trends4beauty en klant samen
 4. Consument: Een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.
 5. Zakelijk: Een klant de handelt in het belang van zijn/haar bedrijf of gemachtigd is om zakelijke aankopen te doen voor zijn/haar werkgever.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Trends4beauty.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
Prijzen
 1. Alle prijzen die Trends4beauty hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend of transport kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Trends4beauty hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Trends4beauty te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Trends4beauty niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument of zakelijke klant heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
Gevolg niet tijdig betalen
 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Trends4beauty gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Trends4beauty.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Trends4beauty zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Trends4beauty op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Trends4beauty, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Trends4beauty te betalen.
Recht van reclame
 1. Zodra de klant in verzuim is, is Trends4beauty gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Trends4beauty roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Trends4beauty, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.
Herroepingsrecht
 1. Een zakelijke klant of consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • Het product niet is gebruikt
 • Het geen product is dat speciaal op maat is gemaakt of aangepast
 • Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.
 • De consument of zakelijke klant niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
 • Op de dag nadat de klant het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling.
 1. De klant kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@trends4beauty.nl
 2. De klant is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Trends4beauty, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 3. De kosten voor het retourneren van producten komen voor rekening van de klant (zowel zakelijk als particulier).
 4. Indien niet de gehele bestelling maar een gedeelte daarvan in aanmerking komt voor retour, zijn de kosten voor het retourneren voor de klant (zowel zakelijk als particulier).
 5. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Trends4beauty deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Trends4beauty heeft geretourneerd.
 6. De oorspronkelijke betaalde verzendkosten die in rekening zijn gebracht door Trends4beauty in het bestelscherm bij aankoop worden bij een volledige retournering van uw bestelling terugbetaald zoals aangegeven in punt 7
Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
Retentierecht
 1. Trends4beauty kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Trends4beauty heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het retentierecht geldt eveneens op de grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Trends4beauty.
 3. Trends4beauty is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevold van het gebruikmaken van zijn retentierecht.
Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Trends4beauty te verrekenen met een vordering op Trends4beauty.
Eigendomsvoorbehoud
 1. Trends4beauty blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Trends4beauty op grond van wat voor met Trends4beauty gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Trends4beauty zich beroepen op zijn eigendomsbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bewaren.
 4. Indien Trends4beauty een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Trends4beauty het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.
Levering
 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Trends4beauty het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 4. Bij te late betaling is er sprake van schuldeiserverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Trends4beauty kan tegenwerpen.
Levertijd
 1. De door Trends4beauty opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van Trends4beauty.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Trends4beauty niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
Verpakking en verzending
 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij grote gebreke waarvan Trends4beauty niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand  aan het vervoer te melden aan Trends4beauty, bij gebreke waarvan Trends4beauty niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
Bewaring
 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dat de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.
Garantie
 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
 4. Er is een garantietermijn van 1 jaar op producten die buiten punten 1,2,3 vallen.
Vrijwaring
De klant vrijwaart Trends4beauty tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Trends4beauty geleverde producten en/of diensten.
Klachten
 1. De klant dient een door Trends4beauty geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de kant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klacht Trends4beauty daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Klanten dienen Trends4beauty uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Trends4beauty in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Trends4beauty gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
Ingebrekestelling
 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Trends4beauty
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Trends4beauty ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Trends4beauty een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Trends4beauty verschuldigd zijn.
Aansprakelijkheid Trends4beauty
 1. Trends4beauty is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien er voor zover schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Trends4beauty aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Trends4beauty is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Trends4beauty aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Trends4beauty vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
Recht op ontbinding
 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Trends4beauty toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. In de nakoming van de verplichtingen door Trends4beauty niet blijvend of tijdelijke onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Trends4beauty in verzuim is.
 3. Trends4beauty heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Trends4beauty kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
Overmacht
 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Trends4beauty in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Trends4beauty kan worden toegerekend in een van de wil van Trends4beauty onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Trends4beauty kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.) wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden: onverwachte stroom, elektriciteit, internet, computer en telecomstoringen, computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Trends4beauty 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Trends4beauty er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Trends4beauty is in een overmacht situatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmachtstoestand  enig voordeel geniet.
Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
Wijziging algemene voorwaarden
 1. Trends4beauty is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Trends4beauty zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Klanten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.
Overgang van rechten
 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Trends4beauty
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
 1. Wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig over vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Trends4beauty bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter is het arrondissement waar Trends4beauty is gevestigd. Deze is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Klachtenregeling
Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaatzoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@trends4beauty.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via www.webwinkelkeur.nl. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese unie.


Trends4beauty 10-02-2021, bijgewerkt 2-12-2022